Zasady przyjęć

Celem zakładu opiekuńczo-leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób,które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania,leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagająstałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, w szczególności poprzez:

  • opiekę lekarską,
  • opiekę pielęgniarską,
  • usprawnianie ruchowe i działania fizjoterapeutyczne,
  • leczenie farmakologiczne,
  • zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,
  • zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych,
  • ustalenie i stosowanie diety,
  • stymulację metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznymi do aktywności życiowej,
  • przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopiekisamopielęgnacji w warunkach domowych,
  • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowegounieruchomieniazmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie dożycia w społeczeństwie

 

Świadczenia  udzielane świadczeniobiorcy wymagającemu całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, który w ocenie skalą poziomu zapotrzebowania na opiekę osób trzecich,zwaną dalej „skalą opartą na skali Barthel” otrzymał 40 punktów lub mniej.

Do zakładu opiekuńczego nie przyjmuje się świadczeniobiorcy, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

O przyjęciu świadczeniobiorcy do niepublicznego zakładu opiekuńczego decyduje kierownik zakładu opiekuńczego w porozumieniu z lekarzem udzielającym świadczeń w tym zakładzie.

Kontakt

Kaśmin to przyjazny dom opieki dla osób starszych. W naszych domach opieki leczony jest alzheimer oraz prowadzona jest rehabilitacja.