Projekty Realizowane

fundusze


Kaśmin s.c. Dom seniora realizuje projekt w ramach Działania 7.1 Infrastruktura służąca ochrony zdrowia i życia Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pt.

„Zakup urządzeń diagnostyczno – terapeutycznych przez NZOZ „Kasmin” s.c. w Drożdżówce”.

Projekt został dofinansowany w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Przedmiotem projektu jest wyposażenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ Kaśmin" w Drożdżówce w niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania sprzęt. Projekt dotyczy zarówno zakupu nowoczesnego sprzętu do diagnostyki i zabiegów medycznych, wymiany przestarzałego sprzętu obecnie używanego w komórkach organizacyjnych Zakładu. Zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego pozwoli efektywnie diagnozować, leczyć i obiektywnie oceniać stan pacjenta przed, w trakcie i po przeprowadzonym leczeniu. Placówka rozpoczęła swoją działalność 01. 01. 1997 r., widnieje w rejestrze Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie -Księga Rejestrowa Nr 14- 01313, oraz posiada podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie gwarantowanych świadczeń medycznych w zakresie Rehabilitacji Leczniczej. Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego pozwoli na wykonywanie u beneficjenta innowacyjnych zabiegów nad pacjentami po świeżych urazach czaszkowo-mózgowych, urazach rdzenia kręgowego, stwardnieniem rozsianym, udarem mózgu, urazami czaszkowo-mózgowymi oraz u pacjentów z problemami z pionizacją i problemami pulmonologicznymi. Wysoki poziom kwalifikacji medycznych kadry oraz posiadane przez nich wieloletnie doświadczenie przyczyni się do zminimalizowania ryzyka niewłaściwego wykorzystania przedmiotu projektu.

Termin realizacji projektu 30 kwiecień 2009 – 27 kwietnia 2012 r.

fundusze

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013Zdjęcia z realizacji projektu:

Kontakt

Kaśmin to przyjazny dom opieki dla osób starszych. W naszych domach opieki leczony jest alzheimer oraz prowadzona jest rehabilitacja.