Realizacja Umowy o powierzenie Grantu w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

W dniu 21.06.2021 zostały podpisane kolejne umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  pomiędzy NFZ - Mazowieckim oddziałem Wojewódzkim w Warszawie z siedzibą 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 a Kaśmin Dom Seniora sp. z o.o. z siedzibą w Drożdżówce 5a, 05-332 Siennica.

Na warunkach określonych w Umowie, Oddział Funduszu przyznaje Grantobiorcy grant na realizacje zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników.

Łączna wartość przyznanego grantu z umowy dot. Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego wynosi: 336 106,14 zł i jest finansowana z następujących źródeł:

a) ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowalnych Projektu

b) ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków Kwalifikowalnych Projektu

 

Łączna wartość przyznanego grantu z umowy dot. Hospicjum wynosi: 34 996,94 zł i jest finansowana z następujących źródeł:

a) ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowalnych Projektu

b) ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków Kwalifikowalnych Projektu

W ZOL, ZPO lub Hospicjum część A grantu (dodatki do wynagrodzeń) przeznaczona jest na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, osób sprzątających lub osób kuchenkowych, które – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt.

Grant jest przeznaczony na pokrycie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez Grantobiorcę w związku z realizacją Projektu.

Okres realizacji projektu trwa od 1 maja 2020 do 31 sierpnia 2021r.

W projekcie ze strony Kaśmin Dom Seniora sp. z o.o. bierze udział łącznie 66 pracowników którzy ograniczyli swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też którzy nigdy nie zrezygnowali z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadali drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt.

Tytuł projektu:

„Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”
.

Na stronie został również umieszczony Plakat Informacyjny.

Kontakt

Kaśmin to przyjazny dom opieki dla osób starszych. W naszych domach opieki leczony jest alzheimer oraz prowadzona jest rehabilitacja.