Dzieny dom opieki medycznej

 

Miło nam poinformować Państwa, że z dniem 01.11.2021 rozpoczyna swą działalność Dzienny Dom Opieki Medycznej w Drożdżówce 5a, 05-332 Siennica

DDOM jest przeznaczony dla osób spełniających poniższe kryteria.
1.    W najbliższym czasie występuje ryzyko hospitalizowania lub osoba jest bezpośrednio po leczeniu szpitalnym lub zakończonej hospitalizacji w okresie ostatnich 12 miesięcy – dokumentem weryfikującym będzie karta informacyjna leczenia szpitalnego,
2.    Charakteryzować się stanem zdrowia wskazującym na niesamodzielność, stwierdzoną na podstawie oceny dokonanej przez lekarza kierującego i wykazującą 40-65 punktów wg skali Barthel,
3.    Wymagać wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej – weryfikacja na podstawie skierowania do DDOM
4.    Posiadać prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.  z 2008r. NR 164, poz 1027, z późn. zm.) – weryfikacja na podstawie oświadczenia/dokumentu potwierdzającego prawo do ubezpieczenia lub weryfikacja w systemie EWUŚ
5.    Posiadać skierowanie od lekarza oddziału szpitalnego, wydane w dniu wypisu pacjenta ze szpitala lub od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - obowiązuje pacjentów po hospitalizacji przebytej w ostatnich 12 miesiącach przed skierowaniem do DDOM lub pacjentów u których występuje ryzyko hospitalizacji w najbliższym czasie

Pobyt Świadczeniobiorcy w DDOM jest całkowicie bezpłatny. Bezpłatny jest również transport oraz wyżywienie

DDOM jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 - 16.00

W regulaminie DDOM oraz Zasadach rekrutacji dostępnych poniżej znajdą Państwo wszelkie szczegółowe informacje dotyczące DDOM.

 

Projekt: „Zwiększenie dostępności do dziennych form opieki zdrowotnej poprzez utworzenie DDOM w Drożdżówce”
projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej. Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

UMOWA NR: RPMA.09.02.02-14-d530/19-00.


Biuro Projektu: Kaśmin Dom Seniora sp. z o.o. Drożdżówka 5a, 05-332 Siennica

ZAPYTANIE OFERTOWE PERSONEL - 30.01.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE CATERING - 07.12.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE PERSONEL - 29.12.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE JEDZENIE - 31.12.2021

  • ulotka

    ulotka

Kontakt

Kaśmin to przyjazny dom opieki dla osób starszych. W naszych domach opieki leczony jest alzheimer oraz prowadzona jest rehabilitacja.